Myśliwska Paczka 2020

Szanowni Państwo,

1 grudnia startujemy z kolejną edycją akcji Myśliwska Paczka Tegoroczny regulamin został zmieniony tak, żeby można było pomagać także osobom indywidualnym. 

"Myśliwska paczka" to okołoświąteczna akcja skierowana do myśliwych niezrzeszonych i zrzeszonych w kołach łowieckich w Polskim Związku Łowieckim. Koła same wybierają placówki, które chcą wesprzeć, a z ich przedstawicielami ustalają listę najpotrzebniejszych rzeczy, które znajdują się w paczkach. Jest to akcja bezgotówkowa! Beneficjentami są przede wszystkim domy dziecka, domy samotnej matki, domy opieki dla seniorów i od tego roku osoby indywidualne, które potrzebują wsparcia.

W zeszłym roku w akcji udział wzięły 103 koła łowieckie, wsparły 98 placówek na łączną kwotę 147 527 zł

REGULAMIN AKCJI „MYŚLIWSKA PACZKA”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji jest Polski Związek Łowiecki.
 2. Inicjatywa ma charakter dobrowolny, a jej głównym celem jest wsparcie socjalne placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz indywidualnych beneficjentów na terenie Polski, zwanych dalej Obdarowanymi.  
 3. Udział w akcji jest nieodpłatny, nie wiąże się też z żadną gratyfikacją finansową ani rzeczową dla uczestników akcji, tj. myśliwych niezrzeszonych oraz zrzeszonych w kołach łowieckich, zwanych dalej Wolontariuszami.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W akcji mogą wziąć udział myśliwi niezrzeszeni oraz należący dokoła łowieckiego zrzeszonego w Polskim Związku Łowieckim, którzy przekażą do wybranych Obdarowanych(ze szczególnym uwzględnieniem domów dziecka dla małych dzieci) paczki z najpotrzebniejszymi artykułami do 22 grudnia2020 r. Wśród przekazywanych artykułów mogąbyć: artykuły spożywcze i przemysłowe, ubrania, artykuły gospodarstwa domowego, materiały edukacyjne (np. książki).
 1. Wolontariusze przystępujący do przedmiotowej inicjatywy zobowiązani są postępować zgodnie z poniższymi wytycznymi:

a) wybrać Obdarowanego na terenie Polski i uzgodnić z nim listę najpotrzebniejszych artykułów,

b) zakupić i dostarczyć we własnym zakresie artykuły do wybranego Obdarowanegow terminie zgodnym z pkt.1.,

c) poinformować   drogą   pisemną   lub   elektroniczną (pocztą   e-mail) macierzysty Zarząd   Okręgowy   PZŁ   o   wykonanej   akcji, wskazując   w   komunikacie dane Obdarowanego, tj. nazwa/imię i nazwisko, adres oraz informacje o przekazanych artykułach,

d)wykonać w miarę możliwości dokumentację fotograficzną z przekazania paczki, a zdjęcia udostępnić macierzystemu Zarządowi Okręgowemu PZŁ,

            e) zarówno wielkość, jak i równowartość paczki jest nieograniczona.

 1. Przystąpienie Wolontariusza do akcji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu i z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przesłanych do Zarządów Okręgowych PZŁ informacji i materiałów, w tym zdjęciowych, podsumowujących akcję oraz danych kół łowieckich. Materiały zostaną wykorzystane do promocji akcji „Myśliwska paczka”, w tym w Internecie i w mediach tradycyjnych (prasa, radio, telewizja) oraz mediach społecznościowych.
 1. Zbiórka artykułów nie jest zbiórką publiczną i nie odbywa się w myśl przepisów ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych z dnia 14 marca 2014 r. (tj. z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 756).

§ 3 PODSUMOWANIE AKCJI

 1. ZarządyOkręgowePZŁ przygotowują podsumowanieakcji naswoimterenie. W podsumowaniu powinny znaleźć się informacje na temat:

               a)   listy Wolontariuszy, którzy wzięli udział w akcji,

b)   listy Obdarowanych, którym została przekazana pomoc wraz z informacjami o udzielonej pomocy,

c)   materiały zdjęciowe z przekazywania pomocy zostaną wykorzystane w podsumowaniu akcji i w działaniach promocyjnych.  

 1. Podsumowanie akcji w postaci komunikatu prasowego wraz ze zdjęciami oraz wskazaniem Wolontariuszy, którzy wzięli w niej udział zostanie przygotowane przez biuro prasowe Zarządu Głównego PZŁ, na podstawie informacji uzyskanych od Zarządów Okręgowych PZŁ. Wyniki akcji zostaną opublikowane także na stronie internetowej PZŁ.
 2. Zarządy Okręgowe PZŁ przekażą podsumowanie akcji na swoim terenie w formie mailowej do koordynatora akcji do dnia 07.01.2020 r.  
 1. Koordynatorem akcjiz ramienia Zarządu Głównego PZŁ jest MagdalenaRaban: m.raban@pzlow.pl, tel. 22 55 65 577.
 1. Informacje w zakresie ochrony danych osobowych: ochronadanych@pzlow.pl.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

w związku z akcją „Myśliwska Paczka”

 

Informujemy Państwa, że stosujemy przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Rozporządzenie”).

1.     Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Związek Łowiecki z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 35, 00-029 Warszawa, 22 55 65 500, pzlow@pzlow.pl.

2.     Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Polskim Związku Łowieckim: Piotr Pawełski, 667 574 218, ochronadanych@pzlow.pl.

3.     Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Polski Związek Łowiecki w celu:

 1. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym polegającego na niesieniu pomocy charytatywnej(art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia);
 2. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora(art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest krzewienia etyki i kultury łowieckiej).

4.     Państwa dane osobowe przekazywane są podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora w związku z podjętą współpracą (m.in. obsługującym systemy teleinformatyczne, świadczącym usługi doradcze), jak również udostępniane są innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu (m.in. uprawnionym organom i instytucjom, podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską).

5.     Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania przez Administratora celu przetwarzania. Niepodanie danych możeutrudnić lub całkowicie uniemożliwić realizację celu przewtarzania.

6.     W każdym czasie przysługuje Państwu prawo do żądaniadostępu do treści danych, ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usuwania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7.     Dane osobowe zostaną usunięte, gdy staną się niepotrzebne do celów, do których zostały zgromadzone. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie i terminie wynikającym z przepisów prawa.

8.     Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.