ASF w powiecie radomskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu informuje, iż w dniu 21 sierpnia otrzymał z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego- Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach dodatni wynik badań mówiący o wykryciu materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń u dzika padłego w miejscowości Pionki gmina Pionki.

Dzika przekazano do utylizacji, a miejsce znalezienia zwłok poddano odkażaniu.

Jest to pierwszy przypadek wystąpienia afrykańskiego pomoru świń u dzika na terenie powiatu radomskiego.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu, przypomina o obowiązkach z zakresie przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń ( Dz.U. z 20118 r. poz. 360 z późn. zm.), w szczególności: utrzymywania higieny w gospodarstwie, odkażania używanego sprzętu, w tym pojazdów, osobistego wyposażenia, w tym odzieży.

W przypadku podejrzenia wystąpienia ASF u świń należy:

 1. Zgłaszać wszelkie niepojące oznaki i objawy nasuwające podejrzenie choroby Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Radomiu lub lekarzowi weterynarii opiekującemu się stadem lub lekarzowi weterynarii w najbliższej lecznicy weterynaryjnej;
 2. Pozostawić zwierzęta w miejscu przebywania;
 3. Nie wywozić z gospodarstwa zwierząt, zwłok zwierzęcych, produktów pochodzenia zwierzęcego, ściółki, paszy i sprzętu;
 4. Uniemożliwić osobom postronnym dostęp do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę.

W przypadku znalezienia padłego dzika należy:

 1. Oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika, aby ułatwić ich odnalezienie przez odpowiednie służby;
 2. Nie dotykać zwłok i pozostawić je w miejscu znalezienia;
 3. Zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomiu lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego.
 4. Osobom mającym kontakt z dzikiem lub będącym w jego pobliżu, nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażania rąk i obuwia.
 5. Osoby mające kontakt z dzikiem lub będącym w jego pobliżu, przez 72 godziny po tym fakcie nie powinny wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.
 6. Myśliwi zobligowaniu są do przestrzegania zasad higieny i bioasekuracji w łowisku.

W związku z zagrożeniem ASF nie należy:

 1. Spuszczać psów ze smyczy;
 2. Pozostawiać w lesie odpadków żywnościowych;
 3. Wywoływać hałasu, który powoduje płoszenia dzików.


Aktualne informacje dotyczące afrykańskiego pomoru świń dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu weterynarii pod linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu informuję, iż dnia 27 lipca 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1068  z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, zgodnie z którą do obszaru ochronnego - strefa żółta (część I załącznika do decyzji) zostały włączone:

gmina Jedlińsk, Jastrzębia, Pionki.

Czym jest afrykański pomór świń

Afrykański pomór świń (African swine fever - ASF) to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wiru-sowa świń domowych, świniodzików oraz dzików. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji: zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%.

Wszystkie inne gatunki zwierząt nie są wrażliwe na zakażenie wirusem ASF.

 Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

Wystąpienie ASF skutkuje przede wszystkim narażeniem kraju na olbrzymie straty finansowe związane z kosztami związanymi ze zwalczaniem choroby w gospodarstwach gdzie zostanie stwierdzona (zabicie zwierząt z zapowietrzonego stada i utylizacja ich zwłok, konieczność oczyszczania i dezynfekcji oraz badań laboratoryjnych), jak również z drastycznym ograniczeniem możliwości sprzedaży i wywozu świń lub wieprzowiny zarówno w kraju jak i poza jego granice.

Działania przy stwierdzeniu ASF u świń

Wystąpienie afrykańskiego pomoru świń u świń w gospodarstwie (ognisko ASF) wiąże się z podjęciem przez Inspekcję Weterynaryjną działań celem likwidacji tego ogniska oraz prowadzenia działań mających na celu ustalenie czy nie doszło do przeniesienia choroby do innych gospodarstw Działania te określone są w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz w rozp. MRiRW z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Na tej podstawie, w przypadku stwierdzenia ogniska ASF podejmowane są m.in. czynności prowadzone pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej:

 • wszystkie świnie w gospodarstwie, w którym stwierdzono ASF muszą zostać niezwłocznie zabite, a ich zwłoki zniszczone;
 • zniszczeniu podlegają również obecne w gospodarstwie wszelkie produkty pozyskane od świń, wszelkie przedmioty i substancje (w tym pasze), które mogły zostać skażone wirusem ASF, a nie mogą zostać odkażone;
 • gospodarstwo, w którym stwierdzono ASF podlega oczyszczaniu i dezynfekcji po zakończeniu wszelkich niezbędnych działań musi minąć odpowiednio długi okres, zanim w gospodarstwie ponownie będą mogły być umieszczone pierwsze świnie (co najmniej 40 dni od dnia zakończenia oczyszczania i dezynfekcji);
 • wokół ogniska ASF wyznacza się obszar zapowietrzony (o promieniu co najmniej 3 km) i obszar zagrożony (sięgający co najmniej 7 km poza obszar zapowietrzony); w obszarach tych obowiązują stosowne nakazy, zakazy i ograniczenia.

Strefa niebieska (obszar zagrożenia) W obrębie strefy niebieskiej: przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni możliwa po wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia oraz uzyskaniu decyzji PLW na przemieszczenie świń, po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej strefy. Poza strefę niebieską w granicach Polski: można przemieszczać świnie TYLKO w celu natychmiastowego uboju w specjalnie zatwierdzonej do tego celu rzeźni,

Strefa czerwona (obszar objęty ograniczeniami) W obrębie strefy czerwonej: przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni możliwa po wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia oraz uzyskaniu decyzji PLW na przemieszczenie świń, po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej strefy, Poza strefę czerwoną w granicach Polski: przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia, dodatkowe wymagania weterynaryjne: badania w kierunku ASF z wynikiem ujemnym w ciągu 15 dni przed przemieszczeniem.

Strefa żółta (obszar ochronny)W obrębie strefy żółtej oraz poza ten obszar w granicach Polski - przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia, wystawione przez lekarza weterynarii (nie wcześniej niż 24 godz. przed wysyłką).

Sytuacja w otoczeniu powiatu radomskiego  ( obszar województwa mazowieckiego)

Stan aktualny na dzień 30 lipiec 2018 r.

zgodnie z Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2018/1068 z dnia 27 lipca 2018 r.

Powiat Radomski: Strefa żółta: gmina Jedlińsk, Jastrzębia, Pionki  Pozostałe gminy biała strefa

Powiat zwoleński: Strefa żółta: gmina Policzna    Pozostałe gminy biała strefa.

Powiat Białobrzeski:  Strefa czerwona: północna część gminy Stromiec   Strefa żółta: południowa część gminy Stromiec  oraz gminy Stara Błotnica, Białobrzegi, Promna, Wyśmierzyce,
gmina Radzanów biała strefa.

Powiat Kozienicki: Strefa czerwona: północna część gminy Głowaczów oraz gminy  Magnuszew, Grabów nad Pilicą. Strefa żółta: Garbatka Letnisko, Kozienice, Gniewoszów, Sieciechów.